Ungdomars delaktighet i familjebehandlingsinsatser

Barn och ungdomar

Barn har enligt Barnkonventionen artikel 12 rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Få svenska studier finns om hur barn upplever insatser som beviljats utifrån deras behov, detta trots att det numera är erkänt att en viktig del gällande evidensen för olika metoder handlar om att lyssna på barnen. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) påpekar utifrån detta att mer forskning behövs om barns upplevelser av olika insatser för att man ska kunna få en helhetsbild av dem. En ny studie om hur ungdomar uppfattar och upplever Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling – IHF visar hur viktigt det är med relationellt stöd för att kunna bli delaktig i behandlingen. Studien visar även att olika typer av anpassningar är viktigt för inkluderande och delaktighet i behandling.


Föreläsningens innehåll:

  • Inkluderande av barn och unga i behandlingsutvärderingar, varför är det viktigt?
  • Kort beskrivning av familjebehandlingsmetoden IHF samt studiens upplägg
  • Är det bra att göra barn och unga delaktiga och inkludera dem i processer som är stressfyllda?
  • Deltagande innebär inte enbart att barn blir lyssnade på utan även att de får möjlighet att påverka. Hur beskriver ungdomar själva sin delaktighet och betydelsen av den i behandlingsprocessen?
  • Delaktighet som en relationell process – varför är det viktigt och hur kan det gå till?

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca en timme lång.

Föreläsare:
Anne-Lie Wikström - 
Metodgarant IHF, Humana

Dela video